Posted By: |

Přivýdělek vedle zaměstnání

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Přivýdělek vedle zaměstnání. V rámci tohoto článku se autorka zabývala rozsahem zákazu zaměstnance vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost.

Omezení a zákaz osobního styku rodiče s nezletilým dítětem

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz navazující články Omezení a zákaz osobního styku rodiče s nezletilým dítětem I a Omezení a zákaz osobního styku rodiče s nezletilým dítětem II.

Za obvyklých okolností je v zájmu dítěte, aby se stýkalo co nejvíce s oběma rodiči. Z těchto důvodů je proto v zákoně výslovně vymezeno právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, stýkat se osobně s druhým rodičem. Mohou však nastat situace, kdy je třeba styk rodiče s dítětem omezit nebo dokonce zakázat, přičemž důvody k tomuto zásahu mohou být jak na straně rodiče, tak na straně dítěte. Druhá část příspěvku se věnuje omezení či zákazu styku rodiče s nezletilým dítětem v souvislosti s omezením či zbavením rodičovské odpovědnosti, omezení nebo zákaz styku z důvodů na straně dítěte, způsobům omezení styku druhého rodiče s dítětem, zákazu styku druhého rodiče s dítětem a nakonec zrušení zákazu či omezení styku druhého rodiče s dítětem.

Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví dle nové judikatury Nejvyššího soudu.

V případě, kdy dochází ke zrušení spoluvlastnictví soudem, rozhoduje tento zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Není-li dobře možné společnou věc rozdělit, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Znění ustanovení zákona týkající se přikázání věci se v novém občanském zákoníku oproti původní úpravě v některých ohledech změnilo, v současnosti již však existuje několik zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu týkajících se nové úpravy a lze se tedy při posuzování otázky přikázání opřít o judikaturu i v případech podřízených novému občanskému zákoníku. Článek se zabývá zásadními otázkami spojenými s rozhodováním soudů o přikázání věci při vypořádání spoluvlastnictví.