Ceny služeb


 

Při první konzultaci poskytnete advokátovi potřebné údaje o Vašem případu a advokát Vás bude informovat o očekávaném rozsahu svých služeb a navrhne nejvhodnější formu odměny.

Na základě posouzení dané problematiky a možností klienta lze dohodnout:

odměnu časovou – sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby (při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit);
odměnu fixní – pevně stanovenou odměnu za poskytnuté právní služby, např. přípravu smlouvy, apod.;
odměnu dle počtu úkonů advokáta v dané věci – za úkon se považuje např. příprava žaloby, odvolání, účast na jednání u soudu apod.;
odměnu stanovenou podílem na výsledku věci – tj. dohodnutým procentem z úspěšně uplatněného nároku klienta;
odměnu paušální – např. měsíční;

Není-li odměna za poskytované právní služby sjednána dohodou mezi advokátem a klientem, pak se její výše řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění („advokátní tarif“). Vedle odměny náleží advokátu dle ust. §13 advokátního tarifu náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie) a dle §14 advokátního tarifu náhrada za promeškaný čas, jejíž výše se odvíjí v první řadě též od dohody mezi klientem a advokátem.