Posted By: |

Dohody rodičů – soudem schválené a mimosoudní

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Dohody rodičů – soudem schválené a mimosoudní.

Při uspořádání poměrů nezletilého dítěte při rozchodu rodičů je pro dítě nejlepší, pokud se rodiče dokáží dohodnout a tuto dohodu následně i dodržovat. V praxi někdy nastává problém v tom, že do dohody uzavřené v rámci soudního řízení nelze promítnout vše, na čem se rodiče fakticky shodli. V těchto případech může být řešením uzavření mimosoudní dohody rodičů, kde rodiče upraví veškeré záležitosti, které považují za důležité.

Povinnosti pečujícího rodiče aneb, kdy je možno uložit pokutu za nepředání dítěte?

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Povinnosti pečujícího rodiče aneb, kdy je možno uložit pokutu za nepředání dítěte?

Možnými způsoby řešení situace, kdy pečující rodič nepředává druhému rodiči dítě ke styku, jsem se zabývala ve svém článku Výkon rozhodnutí soudu o úpravě styku s nezletilými dětmi, kde jsem popsala právní úpravu, včetně možnosti ukládání pokut. V tomto článku si spíše kladu otázku, zda je vůbec možno provést výkon rozhodnutí o styku s dítětem v případě, kdy dítě styk odmítá, a zda je na místě použít i donucovací podoby, ke kterým patří především ukládání pokut.

Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě

JUDr. Jana Tomešová, advokátka, publikovala na právním portále pravniprostor.cz článek Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě.

Mezi střídavou péčí a výlučnou péčí jednoho z rodičů se často rozhoduje ve složitých a dlouhých sporech mezi rodiči, kteří bojují dle svého tvrzení za své právo. V tomto článku jsem se zamyslela nad některými důvody, které k tomu rodiče mohou vést, a zda není na místě se podívat na tuto problematiku i z jiného úhlu pohledu.